ایمنی کار در تونل

کتابچه ایمنی کار در تونل

مقدمه :

در گذشته به ازای هر ٨٠٠ متر ساخت تونل، حیات یک نفر با مخاطره مواجه می شد. امروزه افزایش آگاهی در زمینه احداث تونل، منجر به بهبود شرایط کاری در کارگاه های زیرزمینی شده است؛ به طوریکه آمار حوادث مرگبار و خطرناک به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. آمار سال ١٩٨۶ مرکز OSHA در آمریکا نشان می دهد که آمار حوادث خطرناک و حوادث منجر به مرگ در فضاهای زیرزمینی ٢ تا ٣ برابر دیگر کارگاه های عمرانی بوده است. بدیهی است امروزه با گسترش ساخت و ساز در کشور، نیاز بیشتری به بهبود شرایط ایمنی برای پرسنل فعال در کارگاه های زیرزمینی اعم از تونلکاران یا معدنکاران احساس می شود.

در این متن ابتدا به معرفی اجمالی انواع تونل ها پرداخته شده، سپس به موارد کلی ایمنی اعم از کمک های اولیه، امداد رسانی ، موارد ایمنی در زمان توقف کار، تجهیزات و غیره اشاره شده است. در ادامه نکات ایمنی مهمترین بخش های فاز حفاری را که شامل آتشباری و تحکیمات اولیه (شاتکریت لایه ۱) می شود، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود در لینک زیر :

دانلود

 

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه‚شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه‚کارکردهای دفتر مدیریت پروژه‚کتاب دفتر مدیریت پروژه‚مراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚استقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژه‚انواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه

– مجموعه چک لیست های اﯾﻤﻨﯽ در کارگاه های ساختمانی و صنعتی

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﻮاد واﺷﯿﺎء درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻤﻨﯽ درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﻔﺮادی

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر روی ﺧﻄﻮط و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق دار

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ (ارﺗﯿﻨﮓ)

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﭘﯿﺶﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ دراﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ زﻧﯽ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎی وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ در رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی (ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ )

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻓﺰار

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻓﺰار- ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﺮاش

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻓﺰار- ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺘﻪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ و ﻫﻤﺰن درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺟﻮﺷﮑﺎری

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮﺷﮑﺎری ﮔﺮم

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﯿﻔﺘﺮاک

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﮕﺎﺳﻮر،ﺧﺮدﮐﻦ و آﺳﯿﺎب

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ادوات ﮐﺸﺎورزی

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﯾﻮن ﺳﺎز

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر و دﯾﮓ ﻫﺎی آب ﮔﺮم

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﭘﺮس ﻫﺎ(ﭘﺮﺳﮑﺎری ﺳﺮد ﻓﻠﺰات)

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﭘﺮس ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ (ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و داﯾﮑﺎﺳﺖ)

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎی دﺳﺘﯽ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﻌﺎدن

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺨﺎزن آب و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺑﺨﺶ اداری

 

دانلود مجموعه چک لیست

 

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

-آیین نامه های ایمنی- ۱

دستورالعملهای ایمنی را میتوانید از لینک های زیر دانلود نمایید :

آیین‌نامه‌ وسایل‌ حفاظت‌ انفرادی‌

آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه‌های‌ ساختمانی‌

آیین‌نامه‌ حفاظتی‌ تاسیسات‌ و وسایل‌ الکتریکی‌ در کارگاه‌ها

آیین‌نامه‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌ آور

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ ساختمان‌ کارگاه‌ها