فهرست بهای سال ۹۸

جزوه اصول و مقررات پیمان

جزوه اصول و مقررات پیمان
فصل ۱ – قواعد عمومی قراردادها
فصل ۲ -تنظیم قراردادها
فصل ۳- سیستم های پیشبرد پروژه ها
فصل ۴-عناوین پژوهشی
فصل ۵-موافقتنامه و شرایط پیمان قرارداد همسان خدمات مشاور
فصل ۶- موافقتنامه و شرایط پیمان کارهای پیمانکاری

دانلود