– تفاوت انفساخ ،تفاسخ و فسخ

انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود به عنوان مثال اگر در قرارداد فروش نوشته شده باشد در صورت عدم وصول هر یک از چک ها این قرارداد منفسخ می گردد در آن صورت اگر به دلیل عدم موجودی چک نقد نشود قرارداد خودبخود فسخ خواهد نشد لذا در این حالت اگر ملک بعد از معامله گران شده باشد فروشنده ممکن است عمدا در حساب خود به اندازه مبلغ چک موجودی واریز نکند و اگر خریدار بخواهد برگشت بزند معامله فسخ خواهد شد(لذا در این حالت راه حل خوب چه می تواند باشد؟)

تفاسخ(یا اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن وبهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله . کاربرد اقاله در عقود لازم است و در عقود جایز(مانند وکالت – عاریه و…) کاربرد ندارد. عقود لازم( مانند اجاره- بیع – نکاح و….) عقودی هستند که بعد از نافذ شدن طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که قانون گذار معین کرده است که به آنها خیارات می گویند . به عنوان مثال وقتی ما از مغازه ای جنسی را می خریم دیگر نمی توانیم جنس را بدون دلیل پس دهیم ( یعنی معامله یا عقد بیع را فسخ کنیم) مگر با رضایت فروشنده که در این حالت چون با رضایت طرفین معامله به هم خورده است به آن اقاله می گویند و یا اینکه باید دلیلی مانند وجود عیب هنگام معامله (خیار عیب) یا متضرر شدن بیش از حد به خاطر گرانی بیش از اندازه جنس (خیار غبن) داشته باشیم که در آن صورت یکطرفه حق فسخ داریم مگر اینکه خیارات در معامله اسقاط شده باشند که در آنصورت نمی توانیم معامله را فسخ کنیم

فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. در ۱۰ مورد ( خیارات )می توان عقد را به هم زد یکی از ۱۰ مورد خیار شرط است یعنی ما با این شراط قرارداد بسته باشیم که مثلا طی مدت معین و بدون هیج دلیلی حق فسخ ( یا همان حق پشیمانی ) داشته باشیم لذا در این حالت باید در قرارداد این موضوع نوشته شده باشد برای مثال در قرارداد پیمانکاری در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان این حق برای کارفرما منظور شده است طبق ماده ۴۸ کارفرما بدون هیچ دلیلی و تنها بنا به مصلحت خود می تواند قرارداد را خاتمه دهد.

 

 

 

 

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژه‚شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه‚کارکردهای دفتر مدیریت پروژه‚کتاب دفتر مدیریت پروژه‚مراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚

استقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی

شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚ نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚ برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه‚کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژهانواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه‚سایت برنامه ریزی و کنترل پروژه‚دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه‚آموزش کنترل پروژه