دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل ( تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل ( تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

بخشنامه شماره ۹۷/۳۷۶۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

دانلود