ج- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات توامان پیمانکار و کارفرما

  • ابهامات و ایرادات موجود در قرارداد .(نحوه قیمت دهی ، مشخص نبودن محدوده پیمان،حدود کیفیت و موازین فنی،و موارد دیگر)
  • مدت کوتاه و غیر واقعی قرارداد ( جهت کل قرارداد و یا زمان تکمیل مقاطعی خاص از پروژه)

– فقدان رابطه مناسب بین پیمانکار و عوامل کارفرما

  • ….