ماهیت و مبنای تعدیل در حقوق ایران و فیدیک

ماهیت و مبنای تعدیل در حقوق ایران و فیدیک

مقاله ای از حبیب اله رحیمی و سعید علیزاده

مقاله