چالش های مدیریت دعاوی در پروژه های طرح و ساخت غیر صنعتی

چالش های مدیریت دعاوی در پروژه های طرح و ساخت غیر صنعتی

ارائه شده توسط دکتر هادی تلخابی

دانلود