دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

بخشنامه شماره ۹۷/۳۷۶۰۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

دانلود