مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت 

شامل :

گردش کار انجام مطالعات مهندسی ارزش

موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای مشاوره ای مهندسی ارزش

شرح خدمات انجام مطالعات مهندسی ارزش

شرح وظایف افراد کلیدی تیم مهندسی ارزش

 

دانلود دستورالعمل