مدیریت ادعا در قراردادهای ساخت

مقاله ای در خصوص مدیریت ادعا در قراردادهای ساخت

نویسندگان : مهدی مسعودی آشتیانی و ابراهیم اسماعیلی هریسی

دانلود