نمونه قرارداد اسکلت فلزی

نمونه قرارداد تهیه و ساخت اسکلت فلزی-نمونه ۴

قرارداد طراحی ،ساخت و نصب سوله