دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۸ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل

(“مجموعه ۸ “)

 

  • تهیه ساخت و نصب تیرهای حمال از ورقهای اتصالی (استرات) با وصله‌های تقویتی لازم و برشکاری و جوشکاری‌های لازم بطور کامل (بهای ورقهای وصله استرات به تکیه‌گاه در محل از عین ردیف پرداخت می‌شود)
  • تهیه و نصب پیچ و مهره فولادی خشک و پر مقاومت به منظور متصل نمودن قطعات تیرآهن داخل شمعها و ریبها
  • تهیه ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن به دلیل کم بودن محدوده فضای تجهیز کارگاه
  • تهیه، ساخت و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا ناودانی با وصله همراه با برش، جوشکاری در محل اتصال با عضو دیگر بدلیل محدود بودن فضای کارگاه
  • تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی با خرپا از پروفیل با وصله های طولی پرلینها به یکدیگر و پیچ و مهره لازم قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا

دانلود :

 

۳۶-۱۰۰۴۰۶

۳۷-۱۰۰۴۱۵

۳۸-۱۰۰۴۱۶

۳۹-۱۰۰۴۱۷

۴۰-۱۰۰۴۱۸

 

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژهشرح وظایف دفتر مدیریت پروژهکارکردهای دفتر مدیریت پروژهکتاب دفتر مدیریت پروژهمراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژهاستقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژهکتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژهانواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژهسایت برنامه ریزی و کنترل پروژهدستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژهآموزش کنترل پروژه