چک لیست بررسی اسناد مناقصه

چک لیست اسناد مناقصه:
بدون شک مهمترین کار برای شرکتهای پیمانکاری زمان شرکت در مناقصه ، مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه است.
عدم مطالعه دقیق حتی یک سطر از شرایط خصوصی و یا عدم دقت در جزئیات نقشه های پیوست اسناد، می تواند موجب اشتباهی فاحش در ارائه قیمت شده و ضرر و زیان پیمانکار را موجب گردد.
شرکتهای پیمانکاری جهت استاندارد شدن نحوه بررسی اسناد مناقصه و عدم دخالت سلایق در این خصوص ، چک لیست بررسی اسناد مناقصه را تهیه کرده و بر مبنای آن نسبت به امر بررسی اسناد اقدام میکنند.

به زودی چک لیستهای دیگری در این خصوص به همراه چک لیست “رفتن یا نرفتن”(شرکت و یا عدم شرکت در مناقصه) در کانال قرار میگیرد.

فایل زیر یک نمونه از این چک لیستهاست.

 

دانلود نمونه چک لیست

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام