– مجموعه چک لیست های اﯾﻤﻨﯽ در کارگاه های ساختمانی و صنعتی

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﻮاد واﺷﯿﺎء درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻤﻨﯽ درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﻔﺮادی

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر روی ﺧﻄﻮط و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق دار

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ (ارﺗﯿﻨﮓ)

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﭘﯿﺶﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ دراﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ زﻧﯽ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎی وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ در رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی (ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ )

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻓﺰار

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻓﺰار- ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﺮاش

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻓﺰار- ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺘﻪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ و ﻫﻤﺰن درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺟﻮﺷﮑﺎری

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮﺷﮑﺎری ﮔﺮم

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻟﯿﻔﺘﺮاک

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺸﻪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﮕﺎﺳﻮر،ﺧﺮدﮐﻦ و آﺳﯿﺎب

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ادوات ﮐﺸﺎورزی

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﯾﻮن ﺳﺎز

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎر و دﯾﮓ ﻫﺎی آب ﮔﺮم

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﭘﺮس ﻫﺎ(ﭘﺮﺳﮑﺎری ﺳﺮد ﻓﻠﺰات)

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﭘﺮس ﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻘﯽ (ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و داﯾﮑﺎﺳﺖ)

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎی دﺳﺘﯽ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﻣﻌﺎدن

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺨﺎزن آب و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ درﺑﺨﺶ اداری

 

دانلود مجموعه چک لیست

 

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

دیدگاهتان را بنویسید