تعریف صورتجلسه و دستور کار و فرمت های نمونه

تعریف دستور کار و صورتجلسه

 

دستورکار:

دستورکار به عبارت دیگر یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و در برگیرنده کلیه تغییرات و مواردی است که در نقشه و مشخصات فنی پیش بینی نگردیده است، می باشد.

مثلا در مورد تغییر عمق پی کنی و یا تغییر ابعاد ان با توجه به نقشه اجرایی و یا تغییر میزان آرماتور یک مقطع خاص و یا تغییر آرایش آرماتور ها .

دستور کارها به پیشنهاد دستگاه نظارت و توسط مشاور تهیه شده و پس از امضای مشاور و کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد.

توجه داشته باشید در فرمت دستور کار محلی برای امضای پیمانکار وجود نخواهد داشت.

هیچ دستور کاری بدون وجود صورتجلسه آن، اعتباری جهت پرداخت در صورت وضعیت کارکرد پیمانکار ندارد.

ضمنا برخی از کارفرماها تاکید دارند در صورتیکه دستور کار دارای بار مالی برای آنها می باشد،میزان ریالی آن توسط مشاور محاسبه شده و در دستور کار درج گردد.

 

صورتجلسه:

صورتجلسه عبارت است از مقدار و حجم عملیات انجام شده کارهایی که انجام شده و  پوشیده شده و روئیت  نمی شود و یا کارهایی که قایل روئیت بوده .به معنای دیگر صورت مجلس، عملیات اجرایی انجام شده را گزارش می دهد.

صورتجلسات می بایست به امضای تمام طرفین قرارداد رسیده و پس از آن توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد.

از فهرست بهای سال ۸۸ به بعد هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

ضمنا در فهرست بهای سال ۹۷ ، مسئولیتهای کارفرما در قبال ابلاغ صورتجلسات افزایش یافته است.

دانلود نمونه فرمت نامه ارسال صورتجلسه : دانلود

دانلود نمونه صورتجلسه : دانلود

دانلود نمونه فرم دستور کار :دانلود

دیدگاهتان را بنویسید