کتاب قرمز فیدیک

• طرح کارفرما (پروژه های مرسوم) – کتاب قرمزفیدیک

 کتاب قرمز قالب پیشنهادی فیدیک است برای قراردادهای ساخت و مهندسی که کارفرما مسئول طراحی آن است. در واقع فیدیک مدعی است که کتاب قرمز بیشترین استفاده را در سطح جهان برای قراردادهای بین المللی دارد.