مدیریت ادعا


نمونه صورتحساب ضرر و زیان پروژه ( نمونه شماره ۲ )


نمونه ای ساده از صورت وضعیت ضرر و زیان پروژه عمرانی


مدیریت قراردادهای بین المللی با توجه خاص به مدیریت ادعا


– تفاوت انفساخ ،تفاسخ و فسخ


مرجع حل اختلاف در پیمان


د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان


ج- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات توامان پیمانکار و کارفرما


ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما(مشاور،مدیر طرح و یا …)


الف- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار :


طبقه بندی ادعاها بر اساس عامل بروز قصور


طبقه بندی مفهومی ادعاها


روند پیدایش ادعا و اختلاف


تعریف ادعا یا خواسته


مدیریت ادعا چیست؟ (مقدمه)