صورت وضعیت،تعدیل،صورتجلسه و …گزارش موارد اختلاف صورت وضعیت با مشاور و یا کارفرما (نمونه ۱)


– جداول کاربردی مورد استفاده در صورت وضعیت


– نمونه صورت وضعیت قطعی یک پروژه


نمونه فرمت های قراردادی مورد نیاز در پروژه(تحویل زمین،صورتجلسات،دستور کار و … )


تعریف صورتجلسه و دستور کار و فرمت های نمونه


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪﻫﺎ، دﺳﺘﻮرﮐﺎرﻫﺎ و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری


-در خصوص منفی شدن تعدیل،ناشی از منفی شدن کارکردها، چه باید کرد؟