ادعاهای قراردادهای پیمانکاری


مقدمه مدیریت ادعا


تعریف ادعا یا خواسته


روند پیدایش ادعا و اختلاف


طبقه بندی مفهومی ادعاها


طبقه بندی ادعاها بر اساس عامل بروز قصور


ب- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات کارفرما یا کارگزاران کارفرما(مشاور،مدیر طرح و یا …)


ج- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات توامان پیمانکار و کارفرما


د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان