نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۷(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۳ در صورتی که چاه زنی در زمینهای سنگی و بالای سطح آب با استفاده از کمپرسور مواد منفجره و یا قلم و چکش وسایل مشابه آن تا عمق ۲۰ متری و حمل خاک تا فاصله ۱۵ متری اطراف چاه انجام شود

دانلود

کانال تلگرام

نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۴(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۳ هرگاه عمق شمع بیش از ۲۰ متر باشد برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر، یکبار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم دو بار و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر

دانلود

کانال تلگرام