نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۷(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۳ در صورتی که چاه زنی در زمینهای سنگی و بالای سطح آب با استفاده از کمپرسور مواد منفجره و یا قلم و چکش وسایل مشابه آن تا عمق ۲۰ متری و حمل خاک تا فاصله ۱۵ متری اطراف چاه انجام شود

دانلود

کانال تلگرام

نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۴(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها نسبت به ردیف ۰۲۰۳۰۳ هرگاه عمق شمع بیش از ۲۰ متر باشد برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر، یکبار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم دو بار و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر

دانلود

کانال تلگرام

نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی،مرکز آمار ایران (نیمه دوم سال ۹۵)

نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی،مرکز آمار ایران (نیمه دوم سال ۹۵)

نرخ ماشین آلات:دانلود

نرخ نیروی انسانی:دانلود

-نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی،مرکز آمار ایران (نیمه اول سال ۹۶)

نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی،مرکز آمار ایران (نیمه اول سال ۹۶)

نرخ ماشین آلات:دانلود

نرخ نیروی انسانی:دانلود