استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO)

دفتر مدیریت پروژه یا دفتر پروژه، واحدی سازمانی برای مرکزیت دهی و هماهنگی مدیریت پروژه های تحت نفوذ
آن است. دفتر مدیریت پروژه همچنین می تواند اشاره به دفتر مدیریت برنامه، دفتر پروژه و یا دفتر برنامه نیز
باشد. دفتر مدیریت پروژه بر مدیریت پروژه ها، برنامه ها و با ترکیب آنها نظارت می کند.
دفتر مدیریت پروژه در طیفی از کارکردهای پشتیبانی برای مدیریت پروژه به گونه های آموزش، تهیه نرم افزار،
تعیین خط مشی ها و رویه های استاندارد تا مدیریت مستقیم و واقعی پروژه ها و مسئولیت برای رسیدن به اهداف
پروژه ایفای نقش می کند.

ادامه مطلب و دانلود : دانلود

– روش هماهنگی پروژه

روش هماهنگی پروژه چیست ؟

روش هماهنگی پروژه

بدون شک تدوین روش هماهنگی با کارفرما و توافق در خصوص آن ،از مهمترین مواردی است که در ابتدای هر پروژه می بایست انجام گردد.
توافق در خصوص

چگونگی ارتباط بین ارکان پروژه

نحوه و زمان برگزاری جلسات

فرمت و زمان ارسال گزارشات و مکاتبات

فرمت و چگونگی ارسال صورتجلسات و کارکردها

و ….
مسلما روش هماهنگی پروژه ، نه تنها نافی قرارداد نمی باشد ، بلکه با شفاف سازی مراحل اجرایی مندرج در قرارداد، مسئولیت هر یک از طرفین را بر اساس قرارداد به صورت شفاف بیان میکند.

 

 

۱-هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه خط مشی کلی در نحوه ارتباط بین “کارفرما” و “پیمانکار” در پروژه ………………………..  واقع در ………. می­باشد. در این دستورالعمل تلاش شده است که روشهای ارتباطی تعیین گردیده و حوزه مسئولیتها و اختیارات در سازمان فیمابین “کارفرما” و “پیمانکار” تعریف گردد، تا بدینوسیله هماهنگی بین طرفین قرارداد بنحو موثری هموار گردد.

این دستورالعمل نه تنها با مفاد قرارداد مغایرتی نداشته بلکه مکمل آن بوده و روابط اداری و اجرائی پروژه را گسترش می­دهد.

 

۲-تعاریف

کارفرما :……………..

پیمانکار : ………….

 

۳– سازماندهی

۳-۱ سازماندهی کارفرما در سایت

ضمائم ۲و ۳ بترتیب سازماندهی کارفرما در سایت پروژه و همچنین نقش و عملکرد بخشهای مختلف را به اختصار نمایش می­دهند.

۳-۲- سازماندهی پیمانکار در سایت

پیمانکار می بایست لیست افراد کلیدی درگیر در پروژه را به همراه نمودار سازمانی و شرح مسئولیت هر فرد را تهیه و ارائه نماید.

……

 

دانلود نمونه ۱

نمونه روش هماهنگی پروژه-۱

دانلود نمونه ۲

قسمت اول

قسمت دوم

 

 

 

کانال در پیام رسان تلگرام  : کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام:    ورود به صفحه اینستاگرام

 

 

 

 

claim‚claim management‚IPMA‚pmi‚pmo‚project‚ project managementhse‚hseq‚hse plan‚hseq plan‚permit‚order

آموزش مدیریت ادعا‚جزوه مدیریت ادعا‚قرارداد و مدیریت ادعا‚دانلود رایگان کتاب مدیریت ادعا‚ادعا‚تاخیرات‚جریمه تاخیرات‚دعاوی پیمانکاری‚قراردادهای پیمانکاری‚لایحه تاخیرات‚مدیریت ادعا ‚نمونه کلیم پیمانکار‚آموزش شرکت در مناقصه‚دستورالعمل شرکت در مناقصه‚فرم های شرکت در مناقصه‚نمونه اسناد مناقصه‚دانلود اسناد مناقصه‚اسناد مناقصه پروژه های عمرانی‚نحوه شرکت در مناقصات عمرانی‚نحوه تهیه اسناد مناقصه‚نحوه آنالیز قیمت جدید‚نمونه آنالیز قیمت جدید‚فرم آنالیز قیمت جدید‚فرمول تعدیل معکوس قیمت جدید‚محاسبه قیمت جدید در کارهای پیمانکاری‚تفاوت قیمت جدید و ستاره دار‚بخشنامه قیمت جدید‚نرخ عوامل فهرست بها‚ نرخ عوامل تجزیه بها‚دانلود رایگان آنالیز فهرست بها‚آنالیز بها‚فایل اکسل آنالیز فهرست بها‚مدیریت پروژه‚مدیریت پیمان‚نمونه سوالات آزمون IPMA در ایران‚پیمانکاری دفتر فنی‚استاندارهای مدیریت پروژه‚مدیریت دفتر فنی‚مدیریت ریسک‚روش هماهنگی پروژهشرح وظایف دفتر مدیریت پروژهکارکردهای دفتر مدیریت پروژهکتاب دفتر مدیریت پروژهمراحل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه‚دفتر مدیریت پروژه چیستوظایف دفتر مدیریت پروژه pmoدانلود کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژهاستقرار دفتر مدیریت پروژه‚مجوز عملیات اجرایی‚اوردر‚پرمیت‚معارض‚چک لیست‚اسکلت بتنی‚اسکلت فلزی‚تاسیسات برقی و مکانیکی‚شرایط عمومی پیمان‚ سازمان مدیریت‚نشریه ۴۳۱۱‚برنامه و بودجه‚فهرست بها‚پرسش و پاسخ سازمان مدیریت‚سندیکای شرکتهای ساختمانی‚فهرست بها،آیتم‚ایمنی‚بهداشت‚وسایل حفاظت فردی‚نمونه قرارداد پیمانکار جزء‚صورت وضعیت پیمانکار جزء‚ فرمت قرارداد‚پیمانکار جزء‚مدیریت تدارکات‚استعلام‚برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژهکتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه‚برنامه ریزی و کنترل پروژهانواع روش های برنامه ریزی و کنترل پروژهسایت برنامه ریزی و کنترل پروژهدستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژهآموزش کنترل پروژه