A Project Manager s Book of Forms- pmbok6

فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK به پنج گروه زیر تقسیم بندی می شود: ۱- گروه فرآیندی آغازین (Initiating) ۲- گروه فرآیندی برنامه ریزی (Planning) ۳- گروه فرآیندی اجرائی (Executing) ۴- گروه فرآیندی نظارت و کنترل (Monitoring & Control) ۵- گروه فرآیندی اختتام (Closing) در هر یک از این گروه های فرآیندی مذکور گزارش ها ،فرم ها ،جداول،برنامه و … ادامه خواندن A Project Manager s Book of Forms- pmbok6