دانلود نسخه ششم پمباک (PMBOK 6)

پم باک معروف ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج ترین معیار برای شکل دهی و ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه به شمار می رود. بسیاری از رایج ترین تعاریف، اصطلاح ها و طبقه بندی هایی که امروزه در مدیریت پروژه به کار می روند از این استاندارد برداشت شده اند. به عبارت … ادامه خواندن دانلود نسخه ششم پمباک (PMBOK 6)