مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت  شامل : گردش کار انجام مطالعات مهندسی ارزش موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای مشاوره ای مهندسی ارزش شرح خدمات انجام مطالعات مهندسی ارزش شرح وظایف افراد کلیدی تیم مهندسی ارزش   دانلود دستورالعمل