دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راهها

مطابق ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان : ماده ۳۹٫تحویل موقت الف)پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد ، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید . مهندس مشاور ، به درخواست پیمانکار رسیدگی می … ادامه خواندن دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راهها