مدیریت ادعا در قراردادهای ساخت

مقاله ای در خصوص مدیریت ادعا در قراردادهای ساخت نویسندگان : مهدی مسعودی آشتیانی و ابراهیم اسماعیلی هریسی دانلود