نمونه قرارداد اسکلت فلزی

نمونه قرارداد تهیه و ساخت اسکلت فلزی-نمونه ۴ قرارداد طراحی ،ساخت و نصب سوله