گزارش موارد اختلاف صورت وضعیت با مشاور و یا کارفرما (نمونه ۱)

بدون تردید پس از ارسال هر صورت وضعیت موقت به مشاور و کارفرما مواردی از صورت وضعیتها ( مقادیر و یا شرح آیتم) مورد اختلاف دو طرف خواهد بود ، چه بسا که این اختلافات تا زمان ارسال و بررسی صورت وضعیت قطعی نیز ادامه یابد. بدین منظور، تهیه فرمتهای مناسب جهت مشخص شدن میزان … ادامه خواندن گزارش موارد اختلاف صورت وضعیت با مشاور و یا کارفرما (نمونه ۱)