گزارش موارد اختلاف صورت وضعیت با مشاور و یا کارفرما (نمونه ۱)

بدون تردید پس از ارسال هر صورت وضعیت موقت به مشاور و کارفرما مواردی از صورت وضعیتها ( مقادیر و یا شرح آیتم) مورد اختلاف دو طرف خواهد بود ، چه بسا که این اختلافات تا زمان ارسال و بررسی صورت وضعیت قطعی نیز ادامه یابد.

بدین منظور، تهیه فرمتهای مناسب جهت مشخص شدن میزان تاثیر اختلاف احجام و آیتمها در مبلغ هر صورت وضعیت امری الزامی به نظر میرسد.

ضمن آنکه همواره مدیران ارشد خواهان گزارشاتی هستند که مشخص کند بیشترین موارد اختلافی در چه مواردی است و ادامه این اختلافات چه تاثیری در روند درآمد و هزینه ادامه پروژه خواهد داشت.

در زیر فرمت نمونه ای از این گزارشات آورده شده است.

گزارش موارد اختلافی صورت وضعیت