پاسخ نمونه واقعی ادعای پیمانکاری- نمونه ۱

ﺑﺮﺍی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﻭ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ۱- با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی … ادامه خواندن پاسخ نمونه واقعی ادعای پیمانکاری- نمونه ۱