نمونه ادعا و مشکلات قراردادی – نمونه ۱

یک شرکت پیمانکار ایرانی جهت اجرای خط لوله در اربیل عراق، قراردادی را به زبان فارسی با یک شرکت پیمانکار عراقی منعقد می نمایند(محل امضای قرارداد ایران است)، پروژه در عراق تمام می شود و شرکت عراقی برخی از مطالبات شرکت ایرانی را نمی پردازد. اکنون این سوال مطرح است که شرکت پیمانکار ایرانی برای … ادامه خواندن نمونه ادعا و مشکلات قراردادی – نمونه ۱