نمونه ادعا و مشکلات قراردادی – نمونه ۱

یک شرکت پیمانکار ایرانی جهت اجرای خط لوله در اربیل عراق، قراردادی را به زبان فارسی با یک شرکت پیمانکار عراقی منعقد می نمایند(محل امضای قرارداد ایران است)، پروژه در عراق تمام می شود و شرکت عراقی برخی از مطالبات شرکت ایرانی را نمی پردازد.
اکنون این سوال مطرح است که شرکت پیمانکار ایرانی برای طرح ادعاهای خود می بایست به دادگاههای کدام کشور مراجعه  کند؟ دادگاههای عراق یا دادگاههای ایران؟
قابل توجه آنکه در این خصوص به خاطر اشتباهات مکرر در تنظیم قرارداد، پیش بینی های لازم صورت نگرفته است.