مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها

مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها تاخیرات پروژه چیست؟   تاخیرات پروژه: تقاضل زمان پایان واقعی و پایان قراردادی پروژه تاخیرات= تاخیرات مجاز + تاخیرات غیر مجاز تأخیرات غیر مجاز: تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار، مانند تعلل در انجام فعالیت‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده یا تاخیر در شروع یا پایان فعالیت‌ها. … ادامه خواندن مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها