دستورالعمل مستند سازی پروژه ها مطابق استاندارد PMBOK

دستورالعمل مستند سازی پروژه ها مطابق استاندارد PMBOK مستندات یکی از اصلی ترین اقلام قابل تحویل پروژه می باشند. معمولا تمرکز ویژه ای بر مستند سازی پروژه انجام می پذیرد اما این تمرکز بیشتر معطوف به مستندات فنی پروژه بوده و مستندات مدیریتی پروژه مورد غفلت قرار می گیرد . در صورتی که این بخش … ادامه خواندن دستورالعمل مستند سازی پروژه ها مطابق استاندارد PMBOK