فهرست بهای نفت و گاز سال ۱۳۹۷

  دانلود فهرست بهای نفت و گاز سال ۱۳۹۷ : عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال ۱۳۹۷ تعمیرات پالایشگاه سال ۱۳۹۷ تعمیرات خطوط لوله کمربندی  تغذیه و شبکه گاز سال ۱۳۹۷ خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال۱۳۹۷ خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال ۱۳۹۷ خطوط لوله کمربندی … ادامه خواندن فهرست بهای نفت و گاز سال ۱۳۹۷