– نمونه ای ساده از گزارش تاخیرات پروژه (نمونه ۱ )

مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان: ماده ۳۰- تغییر مدت پیمان الف ـ درصورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را باارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور پس … ادامه خواندن – نمونه ای ساده از گزارش تاخیرات پروژه (نمونه ۱ )