– شرح وظایف دفتر فنی دفاتر مرکزی شرکتهای پیمانکاری-نمونه ۱

  ضرورت وجود دفتر فنی و مهندسی در ستاد مرکزی شرکت های عمرانی و تأثیر آن در توسعه شرکت ها شرکتهای مهندسی عمرانی با توجه به قابلیتها و توانائیهایشان و حوزه فعالیتشان، ابعاد و سازمانهای متفاوتی دارند. ولی آنچه مسلم است،  هرچقدر تعداد و تنوع پروژه های در دست اجرایشان بیشتر و حوزه فعالیتشان وسیعتر … ادامه خواندن – شرح وظایف دفتر فنی دفاتر مرکزی شرکتهای پیمانکاری-نمونه ۱