– روش هماهنگی پروژه

روش هماهنگی پروژه چیست ؟ روش هماهنگی پروژه بدون شک تدوین روش هماهنگی با کارفرما و توافق در خصوص آن ،از مهمترین مواردی است که در ابتدای هر پروژه می بایست انجام گردد. توافق در خصوص چگونگی ارتباط بین ارکان پروژه نحوه و زمان برگزاری جلسات فرمت و زمان ارسال گزارشات و مکاتبات فرمت و … ادامه خواندن – روش هماهنگی پروژه