دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۴“)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۱۴“)   اضافه بهاء جهت تجهیز کارگاه برای عملیات حفاری و تزریق مازاد بر ۱۰۰ متر اضافه بهاء جهت تجهیز کارگاه برای عملیات حفاری و تزریق مازاد بر ۱۰۰ متر- ۲ حمل و نقل تجهیزات حفاری تهیه و نصب پکر در داخل کیسینگ برای تزریق … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۴“)