دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۳“)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۱۳“)   آماده نمودن چال برای تزریق نصب سانترال تزریق -حفاری به قطر ۱۰۱ میلی متر به صورت قائم از عمق ۱۵ تا ۲۵ متر بدون اخذ نمونه در آبرفت حفاری به قطر ۱۰۱ میلی متر به صورت قائم از عمق ۰ تا ۱۵ متر … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۳“)