دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۱ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۱۱ “)   اضافه بهای بتن‌ریزی مسلح در کف تونل اضافه بهای بتن‌ریزی سبک در کف تونل اضافه بها بتن ریزی در شمعهای داخل ریب و ریبها و گالری ها اضافه بهای بتن‌ریزی که فقط بصورت تزریقی پمپ شود تهیه و اجرای اوربریک ها (در … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۱۱ “)