دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۷ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۷ “)   اضافه بهای آرماتوربندی در تونل اضافه بهای آرماتوربندی و کارهای فلزی داخل شمع ریبها و طاقهای قوسی با سطح مقطع کمتر از ۴ مترمربع تهیه مصالح و حمل و نصب اتصال مکانیکی به همراه میلگرد رزوه شده تهیه مصالح فلزی برای کلاف‌بندی … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۷ “)