پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید

فلسفه و نحوه تهیه و تصویب دفترچه شرایط عمومی پیمان گسترش فوق العاده صنعت و تکنولوژی و رشد زندگی اجتماعی به خصوص شهرنشینی در سال های اخیر( به ویژه در سال های قبل و اوایل انقلاب) که عمدتاً به واسطه برنامه های اجتماعی دولت صورت پذیرفته بود، منجر به افزایش سریع  انواع قراردادهای پیمانکاری، تدوین … ادامه خواندن پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید