نمونه فرمت های قراردادی مورد نیاز در پروژه(تحویل زمین،صورتجلسات،دستور کار و … )

دستورکار: دستورکار به عبارت دیگر یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و در برگیرنده کلیه تغییرات و مواردی که در نقشه و مشخصات فنی پیش بینی نگردیده است، می باشد مثلا در مورد عمق پی کنی و یا تغییر ابعاد ان با توجه به … ادامه خواندن نمونه فرمت های قراردادی مورد نیاز در پروژه(تحویل زمین،صورتجلسات،دستور کار و … )