دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۶ “)

دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل (“مجموعه ۶ “) تهیه وسائل قالب‌بندی در محل بازشو داخل تونلها اضافه بهاء قالب‌بندی در ریبها اضافه بهای قالب بندی دیوار قوسی اضافه بها نگهدارنده قالب یک طرفه (قالب بندی یکطرفه نسبت به دوطرفه) در ردیف های قالب بندی تهیه وسایل و قالب‌بندی در محل تعبیه … ادامه خواندن دانلود مجموعه قیمت های جدید کارگاهی با فرمت اکسل(“مجموعه ۶ “)