قرارداد پیمانکاران جزء

قرارداد پیمانکاران جزء بدون شک پیمانکاران جزء به عنوان بازوان اجرایی پیمانکار،نقش عمده ای در پیشبرد اهداف پروژه بر عهده دارند. نحوه تعامل به پیمانکاران جزء،نحوه نگارش قرارداد و شفاف بودن آن،پیش بینی مسائل مختلف مرتبط به پیمانکار جزء در قرارداد و …میتوانند از عوامل پیروزی و یا شکست یک پروژه باشند. چه بسیار پروژه … ادامه خواندن قرارداد پیمانکاران جزء