تعریف صورتجلسه و دستور کار و فرمت های نمونه

تعریف دستور کار و صورتجلسه   دستورکار: دستورکار به عبارت دیگر یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و در برگیرنده کلیه تغییرات و مواردی است که در نقشه و مشخصات فنی پیش بینی نگردیده است، می باشد. مثلا در مورد تغییر عمق پی کنی … ادامه خواندن تعریف صورتجلسه و دستور کار و فرمت های نمونه