— برنامه (پلان) اجرایی پروژه

دانلودProject Execution Planhnip Subsea Front End Engineering & Design (FEED) for Deepwater Tano Development, Ghana which includes: ۱- Introduction ۲- Brief Project Description ۳- Project Management ۴- Project Excution Process ۵- Mobilization Plan ۶- Interface management ۷- Design Change Management ۸- Engineering, Procurement and Construction این رویه (برنامه) اجرایی در خصوص مطالعات پیشبرانه FEED در … ادامه خواندن — برنامه (پلان) اجرایی پروژه