-نمونه قرارداد اسکلت فلزی

  قرارداد تهیه و ساخت اسکلت فلزی ۱ قرارداد تهیه و ساخت اسکلت فلزی ۲ قرارداد طراحی-ساخت و نصب سوله ساخت پلکان-پله-دریچه و نصب اسکلت